Công nhận “Đảo Hòn Dấu” (quận Đồ Sơn) là điểm du lịch

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định công nhận “Đảo Hòn Dấu” – phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn là điểm du lịch.

UBND thành phố giao UBND quận Đồ Sơn có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, khai thác, duy trì các điều kiện, phát triển điểm du lịch theo quy định; bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan. UBND thành phố cũng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND quận Đồ Sơn trong việc quản lý, khai thác, duy trì, phát triển điểm du lịch, đảm bảo hiệu quả, bền vững.